VOID_DataLogger: Added Apo/Peri Altitudes.
[VOID.git] / .gitattributes
1
2
3
* text=auto
* eol=lf